Forsikring

Tryg Forsikring

Vi har i foreningen en kollektiv forsikring fra Tryg du kan tilmelde dig, hvis din egen forsikring ikke dækker skader på dit hus her i haven.

At det er en kollektiv forsikring betyder, at du ikke får din egen forsikringspolice, og at opkrævning af forsikringspræmie kommer fra kassereren i foreningen og ikke fra Tryg forsikring.

Du kan tilmelde dig forsikringen ved at kontakte formanden.

Hvis i som haveejer har nogle anmeldelser eller spørgsmål angående forsikring, skal i ved alt henvendelse bruge følgende:

Police nr.:  605.5.001.537.387

TRYG
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup 70 11 20 20
www.tryg.dk Tryg Forsikring A/S

Fritidshusforsikring

Forsikringstager Haveforeningen Sydhavnen

Policen gælder fra 18. august 2016

Præmien forfalder 1. august

Hovedforfald 1. august

Forsikringsbetingelser Foruden policen gælder forsikringsbetingelser

for Fritidshusforsikring nr. 9221.

Du kan se dine betingelser på www.tryg.dk

Herudover gælder særlige betingelser

Forudsætninger for Iflg. Forsikringsaftaleloven kan urigtige oplysninger ved

forsikringens tegning forsikringens tegning resultere i nedsættelse eller

bortfald af erstatning i tilfælde af skade, hvorfor eventuelle

fejl i risikooplysningerne straks bør rettes.

Skadeforsikringsafgift Afregnes efter “Lov om afgift af skadesforsikringer”

Policen er udstedt Ballerup, den 5. september 2016

Tryg Forsikring A/S, CVR-nr. 24260666

Forsikringsbetingelser nr. 9221

Aftalegrundlag

Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed.

Tilsyn og Garantifond

Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om dækningen på denne forsikring kan fås på www.tryg.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller

www.ankeforsikring.dk.

2/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

Gælder alene for private forbrugerforsikringer

Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige

situationer:

• Du har mødt vores repræsentant, da du købte din

forsikring

• Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du

købte din forsikring (fjernsalg)

• Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret

til at fortryde ændringen

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Lov om

forsikringsaftale §34e og 34i.

Fortrydelsesfrist

Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyn-
delse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt

1-3.

1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte for-
sikringen, starter fristen på det seneste af følgende

tidspunkter:

a Fra den dag, du har fået besked om, at du har

købt

forsikringen

b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig

besked om fortrydelsesretten

2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af føl-
gende tidspunkter:

a Fra den dag, du har fået besked om, at du har

købt forsikringen

b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at

give dig enten på papir eller pr. mail

3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskre-
vet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at

det alene er ændringen, ved en udvidelse af dæknin-
gen, der kan fortrydes.

Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber

din forsikring mandag den 1. og først har modtaget

oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med

onsdag den 17.

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag,

grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag,

udløber fristen først den følgende hverdag.

Vi gør opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer

er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel

virksomhed § 60, således at fortrydelse er betinget af,

at forsikringstager inden for 14-dagesfristen dokumen-
terer, at bygningsbrandforsikring er tegnet i andet

selskab med tilbagevirkende kraft.

Hvordan fortryder du

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked

om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked

enten pr. brev eller e-mail. Hvis du vil have bevis for, at

du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du

sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til:

Tryg

Klausdalsbrovej 601

2750 Ballerup

E-mail: tryg@tryg.dk

Hvis du fortryder

Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet

ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen.

Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden

fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er

skaden ikke dækket af forsikringen.

Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve

købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplys-
ninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt,

hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal

dog være opmærksom på, at du skal betale for din for-
sikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14

dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi bereg-
ner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og

ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af

forsikringen.

Fortrydelsesret

3/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

Indholdsfortegnelse

Side

Følgeudgifter 8 11

Oprydning 11

Restværdi 11

Lovliggørelse (forøgede byggeudgifter) 11

Haveanlæg 12

Redningsudgifter 12

Genhusning, flytteomkostninger og

lejetab 12

Erstatningsberegning 9 12

Hus- og grundejer-
ansvarsforsikring 10 13

Indboforsikring 11 14

Hvor dækker forsikringen 14

Forsikrede genstande 14

Brand mv. 14

Kortslutning 15

Nedstyrtende luftfartøjer 15

Tilfældig udstrømning af vand, olie o.l. 15

Voldsomt sky- og tøbrud 15

Storm 15

Tyveri og hærværk 16

Køle- og frostskader 16

Erstatningsberegning 12 17

Retshjælpsforsikring 13 19

Side

Hus- og grundejerforsikring 4 8

Tilfældig udstrømning af vand, olie o.l. 8

Voldsomt sky- og tøbrud 8

Storm 8

Frostsprængning 9

Snetryk 9

Tyveri og hærværk 9

Glas- og kummedækning 9

Anden pludselig skade 9

Insekt- og svampeskadeforsikring 5 10

Insektangreb 10

Svampeangreb 10

Udvidet rørskade/

stikledningsforsikring 6 10

Skjulte rør 10

Skjulte stikledninger 10

El-varmekabler i gulve 11

Nedgravede jordvarmeslanger 11

Udvidet stikledningsforsikring 7

Udvendige skjulte stikledninger 11

Nedgravede jordvarmeslanger 11

Side

Fællesbestemmelser 1 4

Hvem er dækket af forsikringen 4

Ejerskifte 4

Bygnings- og risikoændring 4

Eftersyn af de forsikrede genstande 4

Udvidelser/begrænsninger 4

Forhold i skadetilfælde 4

Forsikring i andet selskab 4

Generelle undtagelser og begrænsninger 4

Naturkatastrofer, krigs- og atomskader 5

Præmiens betaling 5

Indeksregulering 5

Forsikringens varighed og opsigelse 5

Ændring af forsikringsbetingelser og

præmietarif 6

Klagemulighed 6

Betingelsernes ufravigelighed 6

Ejendomsforsikring 2 7

Forsikrede genstande 7

Bygningsbrandforsikring 3 7

Brand 7

Tilsodning 7

Tørkogning 7

Eksplosion 7

Sprængning 7

Direkte lynnedslag 8

Kortslutning 8

Nedstyrtende luftfartøjer 8

4/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

1. Hvem er dækket af forsikringen

Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller

bruger af ejendommen og de forskellige genstande.

Under ansvarsforsikringen er den medhjælp, der

passer ejendommen, også sikret.

2. Ejerskifte

Ejerskifte skal straks anmeldes til Tryg. Undladelse

heraf kan medføre begrænsning i dækningen. Ved

salg af ejendommen er ny ejer dækket, indtil anden

forsikring er tegnet, dog højst 14 dage efter overta-
gelsesdagen. Ny ejer kan overtage forsikringen efter

nærmere aftale med Tryg.

3. Bygnings- og risikoændring

Før arbejdet sættes i gang, skal det anmeldes til

Tryg, hvis der foretages:

– nybygninger eller tilbygninger.

– ændring af tagbeklædning.

– indretning af opholdsrum i loftsetage eller kælder.

– ændring af bygningers anvendelse.

– etablering af nedgravet svømmebasin, hvis det

kan og ønskes medforsikret.

– ændring af benyttede energikilder eller opvarm-
ningsmåder.

Tryg er herefter berettiget til at tage stilling til, om

og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte.

Undladelse af at give ovennævnte meddelelser kan

medføre, at retten til erstatning helt eller delvis bort-
falder.

Nybygning af eller ændring på ejendommens udhuse,

carporte, cykelskure, garager, havehuse, drivhuse,

redskabsskure og vaskehuse skal kun anmeldes, hvis

disse bygningers samlede bebyggede areal derved

overstiger 75 m2.

4. Eftersyn af de forsikrede genstande

Tryg kan når som helst foretage eftersyn for at vur-
dere bygningerne og risikoforholdene.

5. Udvidelser/begrænsninger

Forsikringen dækker inden for det dækningsomfang,

der fremgår af disse forsikringsbetingelser og med

de eventuelle udvidelser eller begrænsninger, som

fremgår af policen og et eventuelt policetillæg.

6. Forhold i skadetilfælde

Når der er sket en skade, skal sikrede efter bedste

evne søge at begrænse dens omfang og straks an-
melde den til Tryg. Tyveri og hærværk skal desuden

straks anmeldes til politiet.

Tryg erstatter rimelige udgifter til at afværge eller

begrænse en umiddelbart truende eller sket skade,

der er dækket af forsikringen.

Ved ansvarsskade skal der straks sendes anmeldelse

til Tryg, når erstatningskrav rejses eller formodes at

ville blive rejst. Det skal overlades til Tryg at afgøre,

hvordan kravet skal behandles. Erstatningspligt og

erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes

uden Trygs samtykke, idet man herved kan forpligte

sig uden at have sikkerhed for, at Tryg er pligtig til at

betale.

Udbedring af skader eller fjernelse af beskadi-
gede ting må ikke ske, før Tryg har godkendt det.

7. Forsikring i andet selskab

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet

selskab, skal dette oplyses Tryg. Har dette selskab

taget forbehold om, at dækningen bortfalder eller

indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet

selskab, gælder samme forhold for denne forsikring,

således at erstatningen betales forholdsmæssigt af

selskaberne.

8. Generelle undtagelser og begrænsninger

Hus- og grundejerskader dækkes ikke, når årsagen

er slid, manglende vedligeholdelse, tæring, byggefejl,

fejlkonstruktion eller underdimensionering.

Skader, der skyldes fejlmontering eller fejl ved frem-
stillingen af dele til eller ved opførelsen af de forsik-
rede bygninger og øvrige forsikrede genstande, er

ikke dækket.

Ligeledes er skader, der skyldes faglig ukorrekt frem-
gangsmåde i forbindelse med reparations- og instal-
lationsarbejde, ikke dækket.

Forsikringen dækker ikke skader, som er sket før for-
sikringens tegning eller ikrafttrædelse.

Forsikringen dækker alene den direkte skade på de

forsikrede genstande som følge af en af de i forsik-
ringsbetingelserne nævnte skadeårsager, men ikke

driftstab, formuetab eller andre former for indirekte

tab eller påførte omkostninger.

Følgeudgifter, som det fremgår af forsikringsbetin-
gelsernes afsnit 8, betragtes i denne forbindelse ikke

som indirekte tab eller omkostninger.

Naturkatastrofer, krigs- og atomskader

Forsikringen dækker ikke skader som følge af

– naturkatastrofer, eksempelvis jordskælv, vulkan-
udbrud, jordskred, oversvømmelse og lignende.

– krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige

uroligheder.

– udløsning af atomernergi eller radioaktive kræf-
ter.

Forsikringen dækker dog skade, som direkte eller

indirekte er forårsaget af eller sket i forbindelse med

kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt,

medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendel-
sen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har

stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.

10. Præmiens betaling

Første præmie skal betales, når forsikringen træder

i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-
eller ændringsdatoer, som fremgår af policen.

Sammen med præmien opkræves afgifter (fx skade-
forsikringsafgift) samt gebyrer og andre omkost-
ninger.

Præmien opkræves via Betalingsservice, Giro eller

– efter aftale – på anden måde. Forsikringstageren

betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling

af præmien. Opkrævningen sendes til den betalings-
adresse, Tryg har fået oplyst. Hvis betalingsadressen

ændres, skal Tryg straks have besked.

Hvis præmien ikke betales senest den rettidige ind-
betalingsdag, sender Tryg en påmindelse med op-
lysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien

ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er

afsendt.

Hvis der sendes en påmindelse, herunder meddelelse

om eventuel udpantning, har Tryg ret til at opkræve

ekspeditionsgebyr, morarenter og evt. andre om-
kostninger. Tryg har endvidere ret til at beregne sig

gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige ser-
viceydelser svarende til Trygs omkostninger herved.

Såfremt disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget

til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de fak-
tiske omkostninger.

Omfatter forsikringen Bygningsbrandforsikring, kan

denne dækning dog ikke bringes til ophør på grund

af manglende betaling. Til gengæld har Tryg ud-
pantningsret og kan foretage udlæg i den forsikrede

ejendom for præmie, påløbne renter og andre om-
kostninger.

11. Indeksregulering

Indeksregulering sker i takt med udviklingen i “løn-
indeks for den private sektor” beregnet af Danmarks

Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller

ændres grundlaget for dets udregning, er Tryg be-
rettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks

Statistik.

Forsikringssummer, selvrisici og andre beløbsangi-
velser indeksreguleres, medmindre andet fremgår af

forsikringsbetingelserne eller policen.

Indeksreguleringen sker hvert år pr. 1. januar.

Beregningsgrundlaget er indekset for januar kvartal

året før.

Præmien indeksreguleres en gang om året på forsik-
ringens første forfaldsdato i kalenderåret.

Retshjælpsforsikringen indeksreguleres ikke.

12. Forsikringens varighed og opsigelse

Forsikringen er tegnet for et-årige perioder og er

fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt

opsiges med mindst 1 måneds skriftlig varsel til en

forsikringsperiodes udløb.

Mod et gebyr på 63 kr. (2013 indeks) kan forsikrings-
tageren vælge at opsige forsikringe med kun 30 da-
ges varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges

forsikringen indenfor det første forsikringsår, opkræ-

ves et supplerende gebyr på 632 kr. (2013 indeks).

Efter enhver anmeldt skade kan begge parter, i tids-
rummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage

efter betaling eller afvisning af skaden, ophæve for-
sikringen med 14 dages varsel.

I stedet for at ophæve forsikringen kan Tryg foretage

eventuelle begrænsninger i dækningen.

Bygningsbrandforsikringen kan dog kun opsiges, hvis

der foreligger skriftligt samtykke fra de i ejendom-
men tinglyste panthavere, eller det godtgøres, at

ejendommen uden forringelse af disses retsstilling

forsikres i et andet selskab, der har ret til at tegne

bygningsbrandforsikringen.

For bygninger, der henligger forladt eller ikke er for-
svarligt indrettet mod brandfare, kan forsikringen

opsiges med 14 dages varsel til forsikringstageren og

eventuelle panthavere.

6/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

13. Ændring af forsikringsbetingelser og

præmietarif

Hvis Trygs betingelser eller præmietarif ændres, kan

disse ændringer gennemføres for denne forsikring

med 1 måneds varsel til nærmeste forfaldsdato.

Hvis forsikringstageren ikke ønsker at acceptere

ændringerne, kan forsikringen opsiges til ændrings-
datoen.

For bygningsbrandforsikringens vedkommende skal

reglerne i pkt. 12 følges, for at opsigelsen skal være

gældende.

14. Klagemulighed

Er du ikke enig i Trygs afgørelse, så kontakt den

afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis

du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er

tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er

Trygs klageansvarlige afdeling.

Adressen er:

Tryg

Postkode J22

Klausdalsbrovej 601

2750 Ballerup

Telefon: 72 17 03 90

E-mail: Kvalitet@tryg.dk

Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et

tilfredsstillende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2

1572 København V

Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00-13.00

www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt

skema, som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller

hos Ankenævnet. Det koster et mindre beløb.

Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten

afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og

efter retsplejelovens regler om værneting.

15. Betingelsernes ufravigelighed

For den del af forsikringen, der vedrører bygnings-
brandforsikring, er betingelserne godkendt af Forsik-
ringsrådet og optaget i forsikringsregisteret.

Tryg kan ikke med retsvirkning fravige disse god-
kendte betingelser til ugunst for forsikringstageren

eller de i ejendommen tinglyste panthavere.

7/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

Forsikrede genstande

Forsikringen dækker, for så vidt dette tilhører sikrede,

– den forsikrede ejendoms bygninger, såvel færdigop-
førte som bygninger under opførelse inkl. fundamenter

og pilotering.

Forsikringen dækker ikke:

– bygningstilbehør, bygningsdele og installationer af er-
hvervsmæssig karakter.

– lysskilte

– lysreklamer

– lysstofrør og pærer

– bygningstilbehør, der befinder sig udenfor forsikrings-
stedet.

For bygninger under opførelse eller ombygning dækker

forsikringen tillige de på byggepladsen værende materia-
ler, som er bestemt til indføjelse i bygningen.

– carporte og hobbydrivhuse samt murede hegn og

plankeværker.

– faste el-installationer, herunder stikledninger, hoved-
tavler, kraftinstallationer og lysinstallationer inkl. faste

armaturer.

– sædvanligt fast bygningstilbehør, faste bygningsdele

og faste installationer, herunder gas- og vandinstal-
lationer, rumtemperatur- og ventilationsanlæg, ele-
vatorer, sanitets- og kloakanlæg, grundvandspumper,

hårde hvidevarer samt glas og kummer.

– gulvbelægninger, herunder tæpper lagt på et under-
lag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv, fx gulv af

beton, rå og ubehandlede brædder eller plader.

– nedgravet svømmebassin, der er med murede eller

støbte sider og bund, hvis det fremgår af policen, at

det er medforsikret, dog ikke, bassiner og foringer af

plastic, glasfiber eller andre kunststoffer, selvom de er

i murede, støbte og/eller nedgravede konstruktioner

og aftagelig overdækning i form af plader, presennin-
ger, plastic og lignende.

– flagstænger, antenner samt gårdbelægninger.

– haveskulpturer, solure, fuglebade og lignende, der er

fastmonteret på nedgravet støbt sokkel.

– vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på

bygning er alene omfattet med deres håndværksmæs-
sige værdi. Den samlede erstatning er begrænset til

maks. 197.744 kr. (2013). Beløbet indeksreguleres.

– haveanlæg, herunder flisebelægning, stensætning og

lignende, er omfattet af brandforsikringen.

Derudover er haveanlæg dækket af den øvrige del af for-
sikringen under følgeudgifter. Se afsnit 8.

Erstatningen for haveanlæg opgøres i alle tilfælde som

anført i afsnit 8, stk. 4.

Bygningsbrandforsikring

Forsikringen dækker:

3.1 Brand

– skade sket ved ildebrand, det vil sige løssluppen

flammedannende ild (ildsvåde).

– skade, der opstår ved slukning, nedrivning eller anden

forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller be –

grænse en brandskade.

Forsikringen dækker ikke:

– skader, der alene har medført en svidning,

forkulning, misfarvning, overophedning eller

smeltning, uden at der samtidig foreligger

eller opstår flammer i tilknytning hertil.

Som eksempel på skader, der normalt kun medfører svid-
ning og derfor ikke betragtes som brandskader, er:

– skade, der skyldes gløder fra tobak, pejse

eller andre ildsteder.

– skade, der skyldes varme gryder, pander,

strygejern og lignende.

Forsikringen dækker ikke skade på genstande, der med

vilje udsættes for ild eller varmes påvirkning, selvom gen-
standene kommer i brand.

3.2 Tilsodning

– skade ved pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt

indrettet fyringsanlæg til rumopvarmning.

Forsikringen dækker ikke

– skade, der skyldes løbesod.

3.3 Tørkogning

– skade forårsaget af tørkogning på godkendte og for-
skriftsmæssigt installerede kedler til rumopvarmning.

Selv den mest avancerede automatik kan svigte og

ramme en kedels sikringsanordninger. Sker det, kan væ-

skeindholdet på grund af overophedning koge bort og

medføre en deformering eller total ødelæggelse af kedlen.

3.4 Eksplosion

– skade sket ved eksplosion, fx gaseksplosion eller eks-
plosion i oliefyr.

3.5 Sprængning

– sprængning af dampkedler og autoklaver.

Ejendomsforsikring

Afsnit 2 Afsnit 3

8/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

3.6 Direkte lynnedslag

– skade som følge af direkte lynnedslag, det vil sige, at

lynet har slået direkte ned i det forsikrede eller byg-
ningen, hvor genstanden befinder sig.

3.7 Kortslutning

– enhver skade der opstår på grund af kortslutning, in-
duktion, overspænding eller lignende.

– anden skade på genstanden, der er sket i forbindelse

med el-skaden.

Forsikringen dækker ikke:

– skade, der er omfattet af garanti eller serviceordning.

– skade, der skyldes slid eller manglende vedlige-
holdelse.

– skade, der skyldes fejlmontering, mekanisk ødelæg-
gelse, forkert udført reparation eller skade, sket under

reparation.

– skade, der skyldes utætte pakninger, nedbrudt isola-
tion på grund af alder, overbelastning ved forkert brug

og forkert spænding.

– skade, der skyldes overtrædelse af stærkstrømsregle-
mentet.

– skade, der skyldes støv, snavs, vand, fugt samt mang-
lende smøring af lejer.

3.8 Nedstyrtende luftfartøjer

– skade, som følge af nedstyrtning af luftfartøjer eller

dele derfra.

Forsikringen dækker ikke:

– skade, der stammer fra sprængstof medført i luftfar-
tøjer.

Afsnit 4

Hus- og grundejerforsikring

Forsikringen dækker:

4.1 Tillfældig udstrømning af vand, olie,

kølevæske og lignende.

– skade ved pludselig og uventet udstrømning fra ejen-
dommens røranlæg og dertil knyttede installationer,

herunder køle- og fryseanlæg samt fra beholdere og

akvarier på 20 liter og derover.

– vandskade som følge af frostsprængning, når årsagen

er tilfældig svigtende varmeforsyning.

Det anses ikke for tilfældig svigtende varmeforsyning,

hvis der er tale om fx:

– manglende oliebeholdning.

– manglende energiforsyning på grund af egen skyld.

– uopvarmet eller utilstrækkeligt opvarmet lokale.

Sker frostsprængningen i lokaler, forsikrede ikke har

dispositionsretten over, dækkes vandskaden dog uanset

årsagen, medmindre forsikringstageren ved fejl eller for-
sømmelser selv er skyld i skaden.

Forsikringen dækker ikke:

– dryp eller udsivning

– opstigning af grund- eller kloakvand.

– vand fra tagrender og nedløbsrør.

– påfyldning eller aftapning af olietanke eller andre be-
holdere.

Det tab af vand, olie mv., der kan opstå i forbindelse med

en skade, er ikke dækket af forsikringen.

4.2 Voldsomt sky- eller tøbrud

– skade forårsaget af vand, der under voldsomt sky-
eller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derved over-
svømmer ejendommen eller stiger op gennem afløbs-
ledningerne.

Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud opstår, når mæng-
den af nedbør eller smeltevand inden for et kort tidsrum

er så stor, at korrekt dimensionerede afløbssystemer ikke

kan aftage vandet.

Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes:

– helt eller delvis tilstoppede eller tilfrosne tagrender,

skotrender, nedløbsrør og afløbsinstallationer.

– vand/nedbør, som trænger igennem utætheder og åb-
ninger i tage, murværk, kældervægge og sokler, med-
mindre disse utætheder er opstået ved en begivenhed,

der er dækket af forsikringen, og er sket samtidig med

eller umiddelbart før gennemtrængningen af smelte-
vandet eller nedbøren.

– vand, der presses op igennem gulve.

– oversvømmelse af hav, fjord, sø eller vandløb.

4.3 Storm

Stormskader og eventuelle nedløbsskader i direkte til-
knytning hertil.

Ved storm forstås, at vindstyrken konstant eller i stød er

mindst 17,2 m pr. sekund.

Forsikringen dækker ikke:

– nedbørsskade, der ikke er en umiddelbar følge af

stormskade på bygningen.

– skade på plankeværker, stakitter og hegn, der ikke er

opført på muret eller støbt fundament eller sokkelsten,

medmindre opførelsen sker på forsvarligt nedgravede

trykimprægnerede stolper, som opfylder Dansk Stan-
dard (DS 2122 eller tilsvarende klassifikation).

9/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

Ved reparation eller ombygning, hvor de bestående

bygningsdele er erstattet af en presenning, eller andet

afdækningsmateriale, dækkes kun nedbørsskade, når

afdækningen har været forvarligt fastgjort og i forsvarlig

stand, og der samtidig kan konstateres en stormskade på

denne.

4.4 Frostsprængning

Frostsprængning, når årsagen er tilfældig svigtende var-
meforsyning.

Sker frostsprængningen i lokaler, forsikrede ikke har dis-
positionsretten over, dækkes skaden dog uanset årsagen,

medmindre forsikringstageren ved fejl eller forsømmelse

selv er skyld i skaden.

Det anses ikke for tilfældig svigtende varmeforsyning,

hvis der er tale om fx:

– manglende oliebeholdning

– manglende energiforsyning på grund af egen skyld.

– uopvarmet eller utilstrækkeligt opvarmet lokale.

4.5 Snetryk

Skade på bygning forårsaget af snetryk, når det ikke har

været muligt at fjerne sneen.

4.6 Tyveri og hærværk

Hærværk foreligger, når skaden er forårsaget med vilje

og i ondsindet hensigt.

Tyveri og hærværk skal straks anmeldes til politiet.

Forsikringen dækker ikke:

Tyveri fra og hærværk på:

– bygning under opførelse eller tilbehør og materialer

hertil. Bygningen er under opførelse, indtil materialer

og tilbehør er fastmonteret, og bygningen er indflyt-
ningsklar.

– materialer og tilbehør, som er købt til ombygning eller

modernisering af en bestående bygning, før disse ting

er fastmonteret på deres blivende plads.

– skade forvoldt af personer med lovlig adgang til ejen-
dommen.

4.7 Glas- og kummedækning

Brud på glas, kummer, badekar og indmurede spejle, der

er fastmonteret på deres blivende plads i bygningen.

Forsikringen dækker ikke:

– ridser eller afskalning, der ikke kan betegnes som

brud, medmindre genstanden derved bliver ubrugelig.

– punkterede termoruder, uanset årsagen.

– skade, sket i forbindelse med ombygning, vedligehol-
delse, opsætning/montering eller reparation omkring

de forsikrede genstande, deres rammer, indfatninger

og lignende.

– glas i ovnlåger, brændeovne og lignende.

– keramiske kogeplader.

– vandhaner, blandingsbatterier, toiletsæder og lignende

tilbehør, medmindre det af konstruktionsmæssige år-
sager ikke kan genanvendes.

– skade, forvoldt forsætligt af personer med lovlig ad-
gang til ejendommen.

Frostsprængningen er kun dækket, hvis det skyldes til-
fældig svigtende varmeforsyning.

4.8 Anden pludselig skade

Enhver pludselig skade, der ikke kan henføres til de fore-
gående nævnte dækninger, undtagelser og begræns-
ninger.

En skade betragtes som pludselig, når årsagen til skaden

er upåregnelig, udefra kommende og har øjeblikkelig ska-
devirkning.

Det vil sige, at årsagen til, at skaden sker og den virkning

den får, skal være samtidig og uventet.

Forsikringen dækker ikke:

Ud over undtagelserne i afsnit 1, stk. 8 dækkes ikke

skade, der skyldes:

– sætning, frostsprængning, rystelser fra trafik og lig-
nende.

– vand/nedbør, der trænger igennem utætheder og åb-
ninger, medmindre det er en direkte følge af en dæk-
ningsberettiget skade på bygningen.

– revner eller utætheder i og omkring fliser, badekar,

gulve, vægge, blandingsbatterier, gulvafløb og lig-
nende.

– dyr, der gnaver, forurener eller bygger rede.

– almindeligt brug – fx ridser, skrammer, afskalninger,

pletter, tilsmudsning og lignende, som følge af tabte

eller væltede genstande mv.

Endvidere dækkes ikke

– skade på keramiske kogeplader, glas i ovnlåger, bræn-
deovne og lignende.

– skade forvoldt forsætligt af personer med lovlig ad-
gang til ejendommen.

10/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

Insekt- og svampeskadeforsikring

Forsikringen dækker:

5.1 Insektangreb

Bygningsbeskadigelse forårsaget af træødelæggende

insekter, når et aktivt angreb er konstateret og anmeldt

i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens

ophør.

Bekæmpelse af husbukkeangreb.

Forsikringen dækker ikke:

– skade på stråtage.

– skade, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket.

– skade forårsaget af rådborebiller.

5.2 Svampeangreb

Udgifter til reparation af bygningsskader, som er forårsa-
get af trænedbrydende svampe, når et aktivt angreb er

konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 må-

neder efter forsikringens ophør.

Træ er et organisk materiale. Det vil derfor naturligt blive

nedbrudt i løbet af en vis tid, hvis det udsættes for fugt.

Når træ anvendes til eller indgår i bygningskonstruktioner,

skal det derfor beskyttes mod denne naturlige nedbryd-
ning.

Det er muligt at give træet en lang levetid, hvis konstruk-
tionerne er hensigtsmæssige, og de fortsat vedligeholdes,

hvilket er en grundlæggende betingelse for, at en skade

kan erstattes.

Forsikringen dækker svampeskade, der skyldes, at der

utilsigtet er kommet fugt til træet.

Forudsætningerne for at få erstatning er

– at den angrebne bygningsdel skal vise tegn på

væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale

omstændigheder.

– at der ikke er tale om mangelfuld eller forkert vedlige-
holdelse.

– at der ikke er tale om fejl, som forsikringstageren har

eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i ma-
terialer, konstruktion, udførelse eller indgreb i enkelte

funktioner, fx lukning af ventilationsåbninger.

Skade, der har udviklet sig over et længere tidsrum, kom-
mer ind under almindeligt forfald og kan derfor ikke dæk-
kes af forsikringen.

Følgende bygningsdele- og konstruktioner er ikke dækket

af forsikringen:

– stråtage

– sternbeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæk-
lister.

– uafdækkede spær-, bjælke- og remender.

– åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind,

fx udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner,

balkoner, solafskærmninger, pergolaer og plankevær-
ker.

– træfundamenter og træpilotering og skade, der ikke

stammer herfra.

– træbeklædning, trægulve, træskillevægge og paneler i

kældre.

– bygninger, der ikke er opført på betonblokke, muret

eller støbt sokkel.

– skader af kosmetisk art, det vil sige skade, der kun er

gået ud over træværkets udseende, fx misfarvning på

grund af blåsplint.

Afsnit 6

Udvidet rørskade/stikledningsforsikring

Forsikringen dækker skade der opstår på:

6.1 Skjulte rør

– i de forsikrede bygninger, der er opført på muret eller

støbt sokkel.

Ved skjulte rør forstås sådanne, der befinder sig i vægge,

mure eller gulve og rør, der er gemt i kanaler, krybe-
kældre, skunkrum og andre permanent lukkede dele af

bygningen.

Forsikringen dækker ikke skade på og fra:

– varmevekslere, beholdere og kedler samt rør i disse.

– utætte pakninger, slanger til vaske- og opvaske-
maskiner mv.

– rør i varmepumper, solfangere, vaskemaskiner, op-
vaskemaskiner, olie- og gasfyrsuniter og lignende.

6.2 Skjulte stikledninger

– til gas-, vand-, varme-, olie- og afløbsinstallationer

mellem de forsikrede bygninger og hovedledningen

indtil 50 meter fra sokkel.

Forsikringen dækker ikke skade på og fra:

– drænrør, stophaner, brønde, olietanke, septiktanke,

trixtanke og lignende, samt faskiner.

6.3 El-varmekabler i gulve

6.4 Nedgravede jordvarmeslanger

Forsikringen dækker:

– omkostninger til fejlfinding efter forudgående aftale

med Tryg.

– reparation af utætheder og brud, som opstår i eller på

de forsikrede genstande.

– direkte skader forårsaget af udsivning fra utætheder i

skjulte rør, stik-/afløbsledninger og jordvarmeslanger.

– omkostninger til retablering efter en erstatningsberet-
tiget skade.

Udvidet rørskade/stikledningsforsikring dækker ikke:

– skade, der er omfattet af garanti.

– skade som følge af frost i uopvarmede bygninger,

medmindre vandtilførslen er lukket og anlægget tømt

for vand.

– vand, olie mv., der går tabt ved en skade.

Følgeskader forvoldt af dyr samt bekæmpelse af disse er

ikke dækket.

Følgeskade i form af svamp er kun dækket, hvis policen

omfatter svampeskadeforsikring.

Afsnit 7

Udvidet stikledningsforsikring

Forsikringen dækker skade, der opstår på:

7.1 Udvendige skjulte stikledninger

– til gas-, vand-, varme-, olie- og afløbsinstallationer

mellem de forsikrede bygninger og hovedledningen

indtil 50 meter fra sokkel.

Forsikringen dækker ikke skade på og fra:

– drænrør, stophaner, brønde, olietanke, septiktanke,

trixtanke og lignende, samt faskiner.

7.2 Nedgravede jordvarmeslanger

Forsikringen dækker:

– omkostninger til fejlfinding efter forudgående aftale

med Tryg.

– reparation af utætheder og brud, som opstår i eller på

de forsikrede genstande.

– direkte skader forårsaget af udsivning fra utætheder i

skjulte stik- og afløbsinsstallationer samt jordvarme-
slanger.

– omkostninger til retablering efter en erstatningsberet-
tiget skade.

Udvidet stikledningsforsikring dækker ikke:

– skade, der er omfattet af garanti.

– vand, olie mv., der går tabt ved en skade.

Følgeskader forvoldt af dyr samt bekæmpelse af disse er

ikke dækket.

Følgeskade i form af svamp er kun dækket, hvis policen

omfatter svampeskadeforsikring.

Afsnit 8

Følgeudgifter

Forsikringen dækker:

81 Oprydning

Udgifter til oprydning og fjernelse af bygningsrester, der

ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes.

8.2 Restværdi

Hvis skaden på en bygning udgør mindst 50% af nyvær-
dien, kan forsikringstageren i stedet for reparation vælge

at få nedrevet anvendelige rester og få opført en tilsva-
rende bygning.

Restværdierstatningen opgøres efter samme regler, som

den egentlige skadeerstatning.

Endvidere betales omkostninger til nedrivning, oprydning

og bortkørsel.

Det er en betingelse for restværdierstatning, at bygnings-
resterne nedrives og fjernes, og at både den egentlige

skadeerstatning og restværdierstatningen anvendes til

genopførelse af en tilsvarende bygning.

Det vil sige, at en eventuelt ikke anvendt del af rest-
værdierstatningen bortfalder.

Indtægt ved eventuelt salg af anvendelige rester samt

værdien af genanvendte rester fratrækkes i erstatningen.

8.3 Lovliggørelse (forøgede byggeudgifter)

Forøgede byggeudgifter, som er nødvendige for at opfylde

de krav, byggemyndighederne stiller i henhold til byg-
gelovgivningen, når en beskadiget bygning skal udbedres

eller genopføres, er dækket af forsikringen.

Det kan fx dreje sig om bedre isolering, brandsikring,

dobbelte ruder, kraftigere tagkonstruktioner og lignende.

12/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

Forøgede byggeudgifter dækkes kun, hvis

– kravene vedrører de dele af en bygningsbeskadigelse,

hvortil der ydes erstatning.

– det ikke er muligt at opnå dispensation fra bestem-
melserne i byggelovgivningen.

– bygningens/genstandenes værdiforringelse på grund

af slid og ælde ikke overstiger 30% af nyværdien.

– reparation eller genopførelse finder sted.

Forsikringen dækker ikke:

– udgifter, der skyldes manglende vedligeholdelse.

– udgifter til gennemførelse af myndighedskrav, som

var forlangt eller kunne være forlangt, inden skaden

skete.

– krav, der stilles af offentlige myndigheder med hjem-
mel i love og bekendtgørelser om miljø, naturfredning

og byggelinier.

Erstatningen er begrænset til 10% af den beskadigede

bygnings værdi, højst 1.368.032 kr. (2013).

8.4 Haveanlæg

Ud over dækningen ved brandskader dækker forsikringen

skade på haveanlæg, der er en dirkte følge af:

– en dækningsberettiget skade på de forsikrede gen-
stande.

– genopførelse eller reparation efter en dækningsberet-
tiget skade på de forsikrede genstande.

Beplantning erstattes alene med udgiften til nyplantning

af maks. 4 år gamle vækster.

Den samlede erstatning kan ikke overstige 197.744 kr.

(2013).

Forsikringen dækker ikke:

Hvis haven ikke sættes i stand, eller hvis udgifterne kan

kræves dækket af det offentlige, ydes ingen erstatning.

8.5 Redningsudgifter

– rimelige udgifter til redning og opbevaring af de forsik-
rede genstande i forbindelse med en forsikringsbegi-
venhed.

– forsikrede genstande, som bortkommer under en er-
statningsberettiget skade.

8.6 Genhusning, flytteomkostninger og lejetab

Bliver boligen ubeboelig som følge af en skade, der er

omfattet af forsikringen, betales efter aftale med Tryg:

– udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af

privat indbo.

– mistet lejeindtægt i henhold til gældende lovlig leje-
kontrakt.

– rimelige dokumenterede merudgifter – når egen ferie

er påbegyndt eller umiddelbart forestående – til afhol-
delse af en tilsvarende ferie.

Merudgifterne erstattes med indtil 8.579 kr. (2013) om

ugen og højst 34.514 kr. (2013)

Forsikringen dækker ikke:

– udgifter og lejetab ud over normal byggeperiode – dog

dækkes i indtil 1 måned efter skadens udbedring –

men i alt højst 12 måneder.

– udgifter og lejetab, hvis bygningen ikke istandsættes

eller genopføres.

– i det omfang, udgifterne er omfattet af en anden for-
sikring.

– eventuelle ulemper og gener i forbindelse med istand-
sættelse efter en skade, hvor fraflytning ikke skønnes

nødvendig.

De udgifter, der er nævnt i dette afsnit, dækkes kun i

forbindelse med skader, konstateret i forsikringstiden,

uanset at insekt- og svampeskader er dækket i indtil 3

måneder efter forsikringens ophør.

Afsnit 9

Erstatningsberegning

Hvorledes beregnes erstatningen

Erstatningen, der normalt skal anvedes til istandsættelse

eller genopførelse af bygningen, fastsættes til det beløb,

der på skadedagen vil medgå til genoprettelse af det be-
skadigede på samme sted (nyværdierstatning).

Erstatningen udregnes efter prisen på tilsvarende bygge-
materialer som de beskadigede og kan ikke overstige

prisen på byggematerialer og byggemetoder, der er

almindeligt anvendte på skadedagen.

Ændringer af byggepriserne inden for en normal bygge-
periode indgår i erstatningsberegningen.

Udbetaling af en erstatning sker, når det beskadigede er

istandsat eller genopført.

Ved større skader, hvor det skønnes hensigtsmæssigt,

kan erstatningen udbetales i passende rater.

Undtagelser og begrænsninger

Hvis det skaderamtes værdi på grund af alder og brug

eller andre individuelle omstændigheder er forringet mere

end 30% i forhold til nyværdien, foretages der fradrag i

erstatningen (dagsværdierstatning).

Fradraget sker efter forholdet mellem den beskadigede

genstands normale levetid og dens alder på skadedagen.

13/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

Ønskes en erstatning ikke helt eller delvis anvendt til

istandsættelse eller genopførelse, foretages der fradrag

for værdiforringelse på grund af alder og brug samt ned-
sat anvendelighed. En eventuel ikke anvendt restværdi-
erstatning og lovliggørelseserstatning vil da ikke blive

udbetalt.

En erstatning, som ikke ønskes anvendt til istandsættelse

eller genopførelse, kan kun udbetales til fri rådighed, hvis

samtlige panthavere med tinglyst ret i ejendommen giver

deres skriftlige samtykke.

Erstatning til fri rådighed kan ikke overstige bygningens

handelsværdi.

Erstatning for bygninger, der før skaden var bestemt til

nedrivning, opgøres til materialeværdien med fradrag af

nedrivningsomkostninger. Den samlede erstatning kan

ikke oversige erstatningen for en tilsvarende bygning be-
stemt til varig forbliven.

For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstat-
ningen med fradrag for værdiforringelse på grund af al-
der, brug og nedsat anvendelighed.

Der ydes ikke erstatning for skader af ren kosmetisk art

eller for farveforskelle mellem de erstattede og reste-
rende ubeskadigede genstande.

I nogle tilfælde kan det være umuligt at genanskaffe

tilsvarende genstande som de beskadigede. Det kan be-
tyde, at der ved udbedring af skaden opstår en forskel i

udseendet mellem de genanskaffede og de tilbage-
værende ubeskadigede genstande.

En sådan forskel vil ikke kunne medføre, at der også be-
tales erstatning for de ubeskadigede genstande eller for

demontering af disse.

Erstatningsberegning vedrørende

kortslutningsskader

Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede

genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige vær-
dien af den skaderamte genstand, beregnet efter reglerne

om erstatning for genanskaffelse.

Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under

hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunk-
tet efter nedenstående tabel:

Alder

0 – 2 år 100%

2 – 3 år 80%

3 – 4 år 70%

4 – 5 år 60%

5 – 6 år 40%

6 —–> 20%

Undtagelser og begrænsninger

Efter afskrivningsreglerne erstattes ikke med en højere

procent end svarende til genstandenes alder som helhed,

uanset om enkeltdele på grund af udskiftning ikke har op-
nået en tilsvarende alder på skadetidspunktet.

Afsnit 10

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Regler og praksis

Man er efter dansk retspraksis juridisk ansvarlig, hvis

man ved sine fejl eller forsømmelser forvolder skade.

Det er ikke Tryg, men retspraksis der afgør, om man i en

bestemt situation er erstatningsansvarlig.

Som hovedregel er man ansvarlig for en skade, hvis den

skyldes noget, man ikke burde have gjort eller skyldes, at

man har forsømt at gøre noget, hvor man normalt burde

have gjort det.

Sker der en skade, hvor man ikke kan bebrejde skade-
volderen noget, fordi han har handlet fornuftigt og sam-
vittighedsfuldt, betragtes skaden som hændelig, og for

hændelige skader er man ikke erstatningsansvarlig. I en

sådan situation må skadelidte ifølge almindelig retsprak-
sis selv bære tabet, også selvom skadevolderen føler sig

moralsk ansvarlig.

Det er forsikringens formål at betale det krav, man stil-
les overfor, hvis man pådrager sig et erstatningsansvar,

men det er også dens formål at friholde fra et uberettiget

erstatningskrav.

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede som

ejer eller bruger af den forsikrede ejendom pådrager sig

for skade på personer med indtil 14.539.618 kr. (2013) pr.

forsikringsbegivenhed, samt ansvar for skade på andres

ting og dyr med indtil 5.810.095 kr. (2013) pr. forsikrings-
begivenhed. Beløbene indeksreguleres.

Herudover betales sagsomkostninger og renter af det be-
løb, der henrører under forsikringen.

Et erstatningsansvar må ikke anerkendes, før Tryg har

taget stilling til sagen. Hvis man anerkender et krav, risi-
kerer man at komme til at betale en erstatning, der ikke

er omfattet af forsikringen.

14/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade:

– der er forvoldt med forsæt.

– forvoldt under beruselse eller under påvirkning af

narkotika.

– opstået i tilknytning til indgåede aftaler.

– opstået i forbindelse med erhvervsvirksomhed i eller

på ejendommen.

– på ting, der tilhører sikrede eller dennes husstand eller

på ting, som disse personer låner, lejer, bruger,

opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler eller

har sat sig i besiddelse af.

– opstået ved benyttelse af motordrevet køretøj.

– forvoldt af haveredskaber med en motorkraft på over

25 hk.

– hvor offentlige bestemmelser ikke er overholdt.

Forureningsskader

Forsikringen dækker ansvar for skade, hvor der ved et

enkeltstående uheld sker forurening, fx som følge af ud-
sivning fra olietank.

Forsikringen dækker ikke:

– hvis sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende

offentlige forskrifter.

Indboforsikring

Afsnit 11

Hvor dækker forsikringen

Forsikringen dækker:

– de forsikrede genstande, der befinder sig permanent

på forsikringsstedet, samt når disse befinder sig

midlertidigt udenfor forsikringsstedet.

Forsikringen dækker ikke:

– genstande, der har befundet sig uden for forsikrings-
stedet i mere end 1 måned.

Forsikrede genstande

Almindeligt privat indbo

Som almindeligt privat indbo anses:

– indbo, der hører til en privat fritidsboligs normale

udstyr.

Særligt privat indbo

Som særligt privat indbo anses:

– antikviteter, bånd- og pladespiller, bånd, kassetter,

plader, compactdiscs, edb-udstyr, forstærkere, foto-
udstyr, film, højttaleranlæg, kikkerter, kunstværker,

malerier, mobiltelefoner, musikinstrumenter, pelse,

pelsværk, radioudstyr, herunder walkie-talkies,

radio-, video- og TV-apparater med tilbehør, skind,

skindtøj, spiritus, vin, ure, våben, ammunition og

ægte tæpper.

Forsikringen dækker ikke:

– motorkøretøjer, knallerter, haveredskaber over 25 hk,

campingvogne, luft- og søfartøjer af enhver art herun-
der windsurfers samt dele og tilbehør hertil.

– genstande, som er eller ville være omfattet af en an-
den indboforsikring/løsøreforsikring.

– penge, pengerepræsentativer, mønt- og frimærke-
samlinger, guld- og sølvgenstande, smykker, perler og

ædelstene.

– husdyr.

Dækningen for edb-udstyr er begrænset til 5% af forsik-
ringssummen.

Forsikringen dækker

11.1 Brand

– skade sket ved ildebrand, det vil sige løssluppen

flammedannende ild (ildsvåde).

– skade, der opstår ved slukning, nedrivning eller anden

forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller be-
grænse en brandskade.

Forsikringen dækker ikke:

– skader, der alene har medført en svidning, forkulning,

misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at

der samtidig foreligger eller opstår flammer i tilknyt-
ning hertil.

Som eksempel på skader, der normalt kun medfører svid-
ning og derfor ikke betragtes som brandskader, er:

– skade, der skyldes gløder fra tobak, pejse eller andre

ildsteder.

– skade, der skyldes varme gryder, pander, strygejern

og lignende.

Forsikringen dækker ikke skade på genstande, der med

vilje udsættes for ild eller varmes påvirkning, selvom gen-
standene kommer i brand.

11.2 Tilsodning

– skade ved pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt

indrettet fyringsanlæg til rumopvarmning.

Forsikringen dækker ikke:

– skade, der skyldes løbesod.

Afsnit 10

15/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

11.3 Eksplosion

– skade, sket ved eksplosion, fx gaseksplosion eller eks-
plosion i oliefyr.

11.4 Direkte lynnedslag

– skade som følge af direkte lynnedslag, det vil sige, at

lynet har slået direkte ned i det forsikrede eller byg-
ningen, hvor genstanden befinder sig.

11.5 Kortslutning

– enhver skade på de elektriske dele, der opstår på

grund af kortslutning, induktion, overspænding eller

lignende.

– anden skade på genstanden, der er sket i forbindelse

med el-skaden.

Forsikringen dækker ikke:

– skade, der er omfattet af garanti eller serviceordning.

– skade, der skyldes slid eller manglende vedligehol-
delse.

– skade, der skyldes fejlmontering, mekanisk ødeæg-
gelse eller skade sket under reparation.

– skade, der skyldes utætte pakninger, nedbrudt isola-
tion på grund af alder, overbelastning ved forkert brug

og forkert spænding.

– skade, der skyldes overtrædelse af stærkstrømsregle-
mentet.

– skade, der skyldes støv, snavs, vand og fugt samt

manglende smøring af lejer.

11.6 Nedstyrtende luftfartøjer

– skade som følge af nedstyrtning af luftfartøjer eller

dele derfra.

Forsikringen dækker ikke:

– skade, der stammer fra sprængstof medført i luftfar-
tøjer.

11.7 Tilfældig udstrømning af vand, olie,

kølevæske og lignende

– skade ved pludselig og uventet udstrømning fra ejen-
dommens røranlæg og dertil knyttede installationer,

herunder køle- og fryseanlæg eller fra vand-, varme-
og sanitetsinstallationer samt fra beholdere og akva-
rier på 20 liter og derover.

– hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varme- eller

afløbsrør i bygningen, dækkes tillige langsom udsiv-
ning, hvis forsikringen er tegnet med udvidet rør-
skade/stikledningsforsikring.

– vandskade som følge af frostsprængning, når årsagen

er tilfældig svigtende varmeforsyning.

Sker frostsprængningen i lokaler, forsikrede ikke har

dispositionsretten over, dækkes vandskaden dog uanset

årsagen, medmindre forsikringstageren ved fejl eller for-
sømmelser selv er skyld i skaden.

Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes:

– dryp eller udsivning.

– opstigning af grund- eller kloakvand.

– vand fra tagrender og nedløbsrør.

– påfyldning eller aftapning af olietanke eller andre

beholdere.

Det tab af vand, olie mv., der kan opstå i forbindelse med

en skade, er ikke dækket af forsikringen.

Det anses ikke for tilfældig svigtende varmeforsyning,

hvis der er tale om fx:

– manglende oliebeholdning.

– manglende energiforsyning på grund af egen skyld.

– uopvarmet eller utilstrækkeligt opvarmet lokale.

11.8 Voldsomt sky- eller tøbrud

– skade forårsaget af vand, der under voldsomt sky-
eller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derved over-
svømmer ejendommen eller stiger op gennem afløbs-
ledningerne.

Skade sket ved voldsomt sky- eller tøbrud opstår, når

mængden af nedbør eller smeltevand inden for et kort

tidsrum er så stor, at de korrekt dimensionerede og ren-
sede afløbssystemer ikke kan aftage vandet.

Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes:

– helt eller delvis tilstoppede eller tilfrosne tagrender,

skotrender, nedløbsrør og afløbsinstallationer.

– vand/nedbør, som trænger igennem utætheder og

åbninger i tage, murværk, kældervægge og sokler,

medmindre disse utætheder er opstået ved en begi-
venhed, der er dækket af ejendomsforsikringen, og

er sket samtidig med eller umiddelbart før gennem-
trængningen af smeltevandet eller nedbøren.

– vand, der presses op igennem gulve.

– oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

11.9 Storm

– stormskade og eventuelle nedbørsskader i direkte til-
knytning hertil.

Ved storm forstås, at vindstyrken konstant eller i stød er

mindst 17,2 m pr. sekund.

Forsikringen dækker ikke:

– nedbørsskade, der ikke er en umiddelbar følge af

stormskade på bygningen.

– skade på genstande uden for bygning.

Ved reparation eller ombygning, hvor de bestående byg-
ningsdele er erstattet af en presenning eller andet afdæk-
ningmateriale, dækkes kun nedbørsskade, når afdæknin-
gen har været forsvarligt fastgjort og i forsvarlig stand,

og der samtidig kan konstateres en stormskade på denne.

11.10 Indbrudstyveri

Ved indbrudstyveri forstås tyveri fra forsvarligt aflåst

bygning.

Ved forsvarligt aflåst bygning forstås, at vinduer er af-
lukket med solide lukkeanordninger og udvendige døre

er aflåst med solide og funktionsdygtige låse, således at

indbrud normalt kun kan finde sted ved brug af betydelig

vold.

Indbrud skal straks anmeldes til politiet.

Forsikringen dækker ikke:

– tyveri ved brug af nøgle, der er anbragt på forsikrings-
stedet eller overgivet til andre personer.

– tyveri, hvor tyven er kommet ind af åbenstående eller

påklemstående vinduer eller døre.

– tyveri, hvor tyven er kommet ind af en uaflåst dør.

– tyveri af særligt privat indbo i udhuse og garager.

11.11 Simpelt tyveri

– dækkes med indtil 10% af forsikringssummen dog

maks. 46.020 kr. (2013).

Ved simpelt tyveri forstås tyveri udenfor bygning, fra uaf-
låst bygning eller fra ikke forsvarligt aflåst bygning.

Tyveri skal staks anmeldes til politiet.

Forsikringen dækker ikke:

– tyveri fra ejendommen, når denne er ubeboet, ud-
lånt eller udlejet. Ejendommen anses som ubeboet,

når der ikke finder overnatning sted. Weekendophold

alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som

beboet i den mellemliggende tid, dog dækkes have-
møbler i perioden 1. maj til 30. september uanset om

ejendommen er beboet eller ej.

– tyveri begået af sikrede eller medlemmer af husstan-
den.

– tyveri af cykler, hvor stelnummer ikke kan oplyses.

– tyveri af cykler, der ikke er aflåst med fastmonteret

godkendt cykellås (dokumentation i form af originalt

låsekort skal vedlægges anmeldelsen).

– tyveri af særligt privat indbo udenfor beboelses-
bygningen.

– tyveri af fiskegarn, -ruser og lignende.

11.12 Hærværk

Hærværk foreligger, når skaden er forårsaget med vilje

og i ondsindet hensigt.

Hærværk skal straks anmeldes til politiet.

Forsikringen dækker ikke:

– skade på genstande udenfor bygning, når ejendom-
men er ubeboet.

– skade på genstande udenfor forsikringsstedet.

– skade forvoldt af personer med lovlig adgang til ejen-
dommen.

– særligt privat indbo udenfor beboelsesbygningen.

11.13 Køle- og frostskader

– skader på varer i køle- og dybfrostanlæg, der skyldes

en tilfældig afbrydelse af strømmen, til/eller svigt af

fryseren med indtil 1% af forsikringssummen.

– skader på køle- dybfrostanlægget samt på indbo-
genstande, forvoldt af optøede varer.

Erstatningen for køle- og dybfrostanlæg beregnes efter

reglerne i afsnit 12, stk. 8.

Forsikringen dækker ikke:

– hvis personer med lovlig adgang til ejendommen har

afbrudt strømmen.

– skade, hvor strømafbrydelse eller apparatsvigt skyldes

mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbrin-
gelse eller fejlkonstruktion.

17/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

Erstatningberegning

12.1

Genstande, der er indkøbt som nye, er under 2 år gamle

og i øvrigt ubeskadigede, erstattes med genanskaffelses-
prisen for tilsvarende nye genstande.

12.2

For andre genstande kan der foretages fradrag for værdi-
forringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anven-
delighed eller andre omstændigheder.

12.3

Film-, båndoptagelser og edb-programmer erstattes med

indkøb af nye råfilm eller uindspillede bånd/disketter eller

andre (databærende) medier.

12.4 Cykler

Erstattes efter nedenstående tabel:

12.5 Tv-apparater

Erstattes efter nedenstående tabel:

(Gælder ikke for kortslutningsskader.)

12.6 Videoapparater og edb-udstyr

Erstattes efter nedenstående tabel:

(Gælder ikke for kortslutningsskader.)

Afsnit 12

Cyklens alder % af genanskaffelsesprisen

som ny på skadens tidspunkt

0 – 1 år 100%

1 – 2 år 90%

2 – 3 år 81%

3 – 4 år 73%

4 – 5 år 66%

5 – 6 år 59%

6 – 7 år 53%

7 – 8 år 48%

8 – 9 år 43%

9 – 10 år 39%

10 – 11 år 35%

11 – 12 år 31%

12 – 13 år 28%

13 – 14 år 25%

14 – 15 år 22%

15 – 16 år 19%

16 – 17 år 16%

17 – 18 år 13%

18 – 10%

Alder % af genanskaffelsesprisen

som ny på skadens tidspunkt

0 – 2 år 100%

2 – 3 år 70%

3 – 4 år 60%

4 – 5 år 50%

5 – 6 år 40%

6 – 7 år 30%

7 – 8 år 30%

8 – 9 år 30%

9 – 10%

Alder % af genanskaffelsesprisen

som ny på skadens tidspunkt

0 – 2 år 100%

2 – 3 år 70%

3 – 4 år 55%

4 – 5 år 40%

5 – 6 år 25%

6 – 10%

18/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

12.7 Elektriske husholdningsapparater

Erstattes efter nedenstående tabel:

(Gælder ikke for kortslutningsskader.)

Til elektriske husholdningsapparater henregnes:

– Kaffemaskiner, støvsugere, strygejern, strygeruller og

køkkenmaskiner (fx mixere, blendere og kødhakkere).

– Elektrisk hobbyværktøj.

– Hår- og føntørrere, barbermaskiner.

– Elektriske ure.

– Bånd- og pladespillere, forstærkere, højttaleranlæg og

elektriske musikinstrumenter og radioapparater.

12.8 Kortslutningsskader

Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede

genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige vær-
dien af det skaderamte apparat beregnet efter reglerne

om erstatning for genanskaffelse.

Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i pri-
sen for et nyt, identisk apparat, eller i mangel heraf et

nyt, tilsvarende apparat.

Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under

hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunk-
tet efter nedenstående tabel:

12.9

Tryg er berettiget til, såfremt en genstand ikke kan sæt-
tes i væsentlig samme stand som før skaden, at overtage

denne mod udbetaling af erstatning. Tryg er ligeledes

berettiget til at yde erstatning i form af genlevering af til-
svarende genstande som de stjålne/skaderamte.

12.10

Erstatningen for skader på de forsikrede genstande kan

ikke overstige forsikringssummen (er indeksreguleret).

Hvis værdien overstiger forsikringssummen, er der tale

om underforsikring, og erstatning ydes kun forholdsmæs-
sigt. Det vil sige, hvis værdien af det forsikrede fx er dob-
belt så stor som forsikringssummen, medfører det, at selv

en mindre skade kun erstattes med halvdelen.

12.11 Dokumentation

For at få erstatning må man kunne dokumentere eller

sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller

stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne

er som anført i skadeanmeldelsen.

Dette kan gøres ved, at man sammen med anmeldelsen

– i det omfang man er i besiddelse heraf – indsender kvit-
teringer/regninger for købet, købekontrakt eller fyldest-
gørende beskrivelse efter fotos.

I egen interesse bør forsikringstageren derfor gemme

købsnotaer for alle nyere ting, og i mindst 5 år for mere

langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat, bør man

sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angi-
velse af, hvad der købes og hvad prisen er. Det hele kan

suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med

hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne kan

man som regel få de handlende til at udstede en erklæ-

ring.

Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav,

risikerer man, at Tryg kan afvise kravet eller fastsætte

erstatningen efter skøn.

Af hensyn til efterforskning kan erstatning for tyveriska-
der tidligst udbetales 4 uger efter, at tyveriet er anmeldt

til politiet.

Alder % af genanskaffelsesprisen

som ny på skadens tidspunkt

0 – 2 år 100%

2 – 3 år 90%

3 – 4 år 80%

4 – 5 år 70%

5 – 6 år 60%

6 – 7 år 50%

7 – 8 år 40%

8 – 30%

Alder % af genanskaffelsesprisen

som ny på skadens tidspunkt

0 – 2 år 100%

2 – 3 år 80%

3 – 4 år 70%

4 – 5 år 60%

5 – 6 år 40%

6 – 20%

19/19 | Tryg | Fritidshusforsikring | Forsikringsbetingelser nr. 9221

Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til forsik-
ringens Hus- og grundejerforsikring sikredes udgifter til

sagsomkostninger ved private retstvister, der kan ind-
bringes for domstole ved voldgiftsretter.

Forsikringen dækker således ikke tvister i forbindelse

med sikredes selvstændige virksomhed eller ansættelses-
forhold.

Får du brug for forsikringens dækning, bør du rette hen-
vendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsik-
ringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen.

Dækningen er i overensstemmelse med Trygs til enhver

tid gældende forsikringsbetingelser for Retshjælps-
forsikring.

De fuldstændige vilkår incl. forsikringssum og selvrisiko

kan ses på www.tryg.dk.